Förstudie: Cirkulärt salt för hållbart vägunderhåll – Möjligheter och utmaningar

En sensor till järnväg, den ser ut som en platta monterad på en stålställning

Bakgrund

Salt som används för vinterväghållning och dammbindning i vägunderhåll är en för samhället kvalitetskritisk produkt. Samhället drabbas av mycket stora störningar och kostnader, om behovet inte kan tillgodoses. Över tid har tillgången på salt i Sverige varit begränsad. Tidvis har endast ett prioriterat vägnät kunnat tillgodoses. Produktion och transport av vägsalt som används för vägunderhåll står för en del av det utsläpp som infrastrukturunderhåll ger upphov till.

I Sverige finns inga naturliga mineralavsättningar som kan användas som vägsalt. Vidare är klimatet inte anpassat för att tillverka vägsalt ur havsvatten. Därmed importerar Sverige hela volymen vägsalt från centrala, Europa samt från medelhavsländerna.

Under de senaste årens fokus på miljöfrågor har det uppkommit ett antal nya idéer, samt redan utvecklade och klara processer, som kan producera olika salter utifrån restprodukter, s.k. ”cirkulära salter”. Man får alltså två vinster, använda restprodukter som annars läggs på deponi samt ersätter jungfruliga produkter.

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att identifiera de möjligheter som användningen av cirkulärt salt kan ge för att minska vägunderhållets negativa påverka på miljö och klimat. Ett annat syfte med förstudien är att identifiera de förutsättningar som krävs för omställning till användning av cirkulära salter i syfte att nå ett hållbart vägunderhåll och utsläppsfria underhållentreprenader. Målet är att skapa ett kunskapsunderlag för att nå ett hållbart vägunderhåll genom användning av cirkulära vägsalter. Kunskapsunderlaget kommer att svara på en rad relevanta frågor. 

Resultat och förväntade effekter

Cirkulärt salt är en viktig produkt inom vägunderhåll för att nå våra miljömål. Natriumklorid kommer inom överskådlig tid inte att produceras i Sverige i en omfattning så att vi blir självförsörjande, däremot kan det ge ett viktigt bidrag till saltförsörjningen vid kritiska situationer för att öka vår civila beredskap. Cirkulärt salt har dock goda förutsättningar att ge ett viktigt bidrag i att minska CO2 avtrycket då skillnaden är väldigt stor gentemot de konventionella alternativen.

Upplägg och genomförande

Projektet inleddes med litteraturstudier för att samla och uppdatera kunskapen om cirkulära salter. Genom intervjuer med aktörer inom värdekedjan (t.ex. väghållare, entreprenörer, saltproducenter, mm) bygger vi kunskap om att förstå deras förväntningar och mål. Två workshops har hållits med entreprenörer, väghållare, maskintillverkar och saltproducent. Tre studiebesök har hos salttillverkare, väghållare och maskintillverkare.

Tidplan

Start

2023-04-15

Slut

2023-10-31

Projektansvarig

ViaPM AB

Projektledare

Christer Andersson, christer.andersson@viapm.se

Partners

RISE, Stockholms stad, Trafikverket, Göteborgs stad, Västerås stad, Fagerhult belysning, Rebel light, Fox belysning/Focus Lighting, Annell Ljus+Form

Publikationer och bakgrundsmaterial