Effekt av miljövänliga transporter

Projektet syftar till att öka kunskap om effekten av regeringen föreslagna tyngre fordon på det befintliga vägnätet samt hur den uppmätta tillståndsutvecklingen (bärighet, IRI, spår, sprickor etc.) kan nyttjas till att optimera förstärkningsåtgärder för att på sikt kunna öppna upp hela vägnätet. Detta kommer bidra till en större miljöeffekt av de tyngre fordonen.

Projektet skall utföra tillståndsmätningar med TSD-utrustning samt kompletterande FWD-mätningar på ett antal utvalda vägsträckor med dokumenterad historik. Instrumentering av en väg kommer att utföras för att verifiera metodiken. Analys skall utföras med elastisk samt förfinade beräkningsmodeller (viskoelastiska modeller).

Borrkärnor skall tas upp från provsträckor för att kunna verifiera de viskoelastiska materialegenskaperna. Genom att jämföra beräknade och uppmätta påkänningar kan modeller för nedbrytning utvärderas och förfinas. Vidare planeras studier av observerade skador i Finland, Sverige samt Norge (spår/sprickor) jämföras med teoretisk beräknad nedbrytning.

Målet att kunna kvantifiera samt jämföra effekten av högre fordonsvikter, före och efter 2018. Projektet förväntas öka kunskapen om de faktorer som bidrar till överbyggnadens bärighet samt tillståndsutveckling. Arbetet förväntas också att bidra med kunskapsuppbyggnad för utvecklande av framtida funktionskrav att tillämpa i kommande regelverk och kvalitetssystem. Vidare förväntas projektets resultat att kunna bidra till att öka andelen vägar som kan tillåtas för högre fordonsvikter genom att bättre kunna värdera och säkerställa vägens tillstånd samt förstärkningsåtgärder.

Genom att använda mer moderna beräkningsmodeller kan optimerade förstärkningsåtgärder tas fram. Det finns därför en stor potential för att öka kunskapsnivån inom det aktuella området för branschens alla aktörer (beställare, konsulter, leverantörer samt entreprenörer). Projektet har hög nationell och internationell aktualitet med stor betalningspotential då det bidrar till mer kostnadseffektiv samt miljövänliga transporter.

Tidplan

Start 2017-12-01

Slut 2020-12-01

Projektansvarig

Skanska

Projektledare

Roger Nilsson, roger.nilsson@skanska.se

Partners

Trafikverket, Statens Vegvesen, NCC, PEAB, Roadscanners Oy

Publikationer och bakgrundsmaterial

Presentation från resultatkonferensen 2022