Digitalisering på väg

Digitalisering är ett centralt tema i regeringens framtidsstrategi och ett viktigt verktyg för att de transport- och näringspolitiska målen ska kunna nås. För att den fulla potentialen i digitaliseringen skall kunna frigöras så måste informationshanteringen genom hela processkedjor hänga ihop och information som skapas tidigt i en process kunna nyttiggöras även framåt.

För utvecklingen av vägtransportsystemet är det nödvändigt att bygga en informationsarkitektur där information som skapas tidigt i bygg- och anläggningsprocessen (Infrastruktur BIM) följer med framåt och blir en viktig komponent i en digital infrastruktur som kan stödja framtidens transportsystem. Data från byggprocessen blir därmed en del av den information som möjliggör t.ex. automatiserad trafik.

Utvecklingen av en digital väginfrastruktur är en viktig målsättning i den kommande nationella ITS strategin. Detta projekt syftar till att identifiera och beskriva på vilka sätt InfraSweden kan bidra till utvecklingen parallellt och tillsammans med t.ex. SIP Drive Sweden som arbetar med den automatiserade trafiken. Projektet skapar därmed underlag för fortsatt utveckling inom InfraSweden 2030.

Projektets mål är att skapa underlag för kommande projektverksamhet inom InfraSweden med inriktning mot transportsystemets digitalisering.

Projektets partners representerar aktörer i hela förädlingskedjan från vägprojektering till trafik med uppkopplade / självkörande fordon. Då arbete med digital infrastruktur utgör en viktig del inom Drive Sweden fast där med fokus på användning för autonoma / självkörande fordon sammanförs genom detta initiativ experter från infrastruktursidan med experter avseende fordonsteknik / IKT.

Tillsammans med Drive Sweden diskuterar deltagarna förutsättningarna för att knyta ihop informationshanteringen genom hela processen. Arbetet i projektet omfattar preliminärt två workshops där den första fokuserar på nulägesbeskrivningen, vilka möjligheter som finns för att knyta ihop informationskedjan och vilken roll olika parter spelar i informationsförsörjningen.

Tidplan

Start 2016-12-01

Slut 2017-06-30

Projektansvarig

Sweco

Projektledare

Jonas Sundberg, jonas.sundberg@sweco.se