CREATE Box Pilot

Några personer öppnar en låda. I den ligger en lapp med texten forget expectations create

CREATE BOX Pilot genomfördes för att utveckla och testa en metod om hur en organisation verksam inom transportinfrastruktursektorn kan aktivera sitt ´out-of-the-box´-tänkande som kan bidra till innovation inom sektorn. Metoderna testades på två organisationer; VTI och Trafikverket. Följande slutsatser kan dras: 1. Metoden är mycket lämplig för aktörer som med hjälp av en kreativ process utmana traditionella metoder och tankebanor. 2. Metoden kräver framförhållning och tid för förankring hos deltagande organisationer

Resultat och förväntade effekter

Den förväntade effekten var att skapa en bas för implementering av ´CREATE BOX´-aktiviteter – den drivande motorn för kreativitet inom INFRASweden2030. Förväntat utfall var insikt och rekommendationer om hur ´Create Box´- konceptet kan optimeras för tillämpning inom transportinfrastruktursektorn. Piloten visar att CREATE BOX-aktiviteter kan vara lämpliga för att skapa kreativa processer inom INFRASweden2030 och på transportinfrastruktursektorn. Processer av det här slaget kräver dock noggrann förankring och generös tidsplanering.

Upplägg och genomförande

Projektet bestod av följande aktiviteter: 1. Undersökningsfas: Varje organisation formulerade fokus och utmaningar inför genomförande fasen. 2. Genomförandefas: En kreativ process genomfördes utifrån de utmaningar som formulerats under undersökningsfasen. 3. Presentation & resultatutvärdering: Process, metod och resultat presenterades vid INFRASweden2030 öppet hus 6/4 2016. Upplägget fungerar, men kräver bättre framförhållning och tid för planering än vad som var möjligt under pilotprojektet.

Tidplan

Start 2015-12-07

Slut 2016-05-03

Projektansvarig

TILLT AB

Projektledare

Johan Lundbladh, johan@tillt.se

Publikationer och bakgrundsmaterial