​Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning

Mål syfte och förväntad nytta

Klimatet förändras på ett sätt som gör det ohållbart att bygga vägar och gator på det sättet vi har gjort. All fler kraftiga regn och värmeöar är några av de nya utmaningarna. I de kraftigt förtätade städerna måste gaturummen kunna hantera många olika behov som till exempel ledningsinfrastruktur, mobilitet, värmeöar, växtlighet med biodiversitet och dagvatten. De hårdgjorda ytorna utgör en mycket stor potential för multifunktionalitet. I tidigare projekt har konsortiet utvecklat multifunktionella s.k. blå-grön-gråa konstruktioner med synergieffekter för dagvatten, gator, växtetablering och förbättrat mikroklimat. För att kunna implementera dessa konstruktioner brett och utnyttja deras förmåga att hantera såväl trafiklaster som dagvatten krävs att deras långsiktiga funktion dokumenteras och att informationen sprids brett.

Projektet vill förenkla att dimensionera, bygga och underhålla multifunktionella konstruktioner för vägtrafik, översvämning, träd och grönska. För att möjliggöra klimatanpassning av städer och öka förtroendet för dessa innovativa konstruktioner. De är ett viktiga för att klara av klimatomställningen och undvika översvämningar.

Film från tidigare projekt:  Multifunktionella urbana dagvattenanläggningar – YouTube

Projektets behovsägare

I detta projekt är det främst beställare av multifunktionella konstruktioner och ny infrastruktur som är behovsägarna. Resultaten från projektet kommer kunna användas av kommuner, projektörer och entreprenörer. Alla deltagande kommuner kommer delta aktivt i projektet på olika sätt som beskrivs ovan.

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

  1. Bygga och följa upp nya testytor i Malmö och instrumentera dessa så att deformationer och fukt kan följas upp vilket ökar kunskapen hur de fungerar långsiktigt.
  2. Existerande konstruktioners styvhet, deformation, vatteninfiltration och underhåll kommer att utvärderas. Det ger värdefull information om livslängd och underhållsbehov.

Vi planerar för två större konferenser för dialog med fler kommuner och aktörer samt dela erfarenheter och skapa trygghet för denna nya typ av multifunktionella konstruktion.

 

Tidplan

Start

2023-04-04

Slut

2025-10-31

Projektansvarig

VTI

Projektledare

Fredrik Hellman, VTI, fredrik.hellman@vti.se

Partners

RISE, Björn Schouenborg bjorn.schouenborg@ri.se

Malmö stad, Pajtim Sulejmani pajtim.sulejmani@malmo.se

Edges, Kent Fridell Kent.Fridell@edges.se

Cementa, Erik Simonsen erik.simonsen@cementa.se

Norrköpings kommun, Elisabet Manfred elisabet.manfred@norrkoping.se

Göteborg Kretslopp Vatten, Jenny Lindh jenny.lindh@kretsloppochvatten.goteborg.se

Uppsala kommun, Ronny Nilsson  ronnie.nilsson@uppsala.se

Vellinge kommun, Jessica Persson jessica.persson@vellinge.se

Publikationer och bakgrundsmaterial