Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

datasimulering av tågresa

I dagsläget finns ingen möjlighet för järnvägsprojekterare i Sverige att testa körbarheten på nya banor eller vid förändring av signalsystem. Studien ämnar ta fram en bärbar godstågssimulator och undersöka förutsättningar för att koppla ihop denna med verktyg för projektering. Det skulle göra att projekterade banor kan provköras i lättillgängliga simulatorer och vid behov justeras innan de byggs i verkligheteten, vilket leder till besparingar både vad det gäller ekonomi och miljö. 

Syftet med genomförbarhetsstudien är dels att ta fram en bärbar variant av VTI:s godstågssimulator, för att göra den mera lättillgänglig, och dels att undersöka förutsättningar för att med hjälp av ett gränssnitt till railML koppla ihop VTI:s tågsimulatorer med verktyg för projektering. Målet är att möjliggöra att projekterade banor kan provköras i lättillgängliga simulatorer för både gods- och persontrafik och vid behov justeras innan de byggs i verkligheteten, så att framtida kostsamma felprojekteringar kan undvikas. Detta bidrar till innovativa tekniska lösningar inom fokusområdet Integrerade transportinfrastrukturnätverk i samhället. Projektet kopplar även i sin strävan efter ett helhetsgrepp när det gäller projektering, körbarhet, och tidtabeller till flera av effektmålen. Verktyget som syftar till att sammanlänka planeringsfasen med användarna av infrastrukturen ger större möjligheter till samarbete, höjer effektiviteten och leder till ökad konkurrenskraft hos svensk transportinfrastruktursektor. Genom att undersöka förutsättningar för gemensamma metoder och en ökad systemförståelse lägger genomförbarhetsstudien grunden för fler hållbara innovationer.

Tidplan

Start 2018-05-01

Slut 2018-10-31

Projektansvarig

VTI Statens Väg- och Transportforskningsinstitut

Projektledare

Birgitta Thorslund, birgitta.thorslund@vti.se

Partners

VTI, Sweco, Green Cargo

Publikationer och bakgrundsmaterial