Infrastrukturella chanser för städer genom autonoma fordon

Stockholmsvy med havet framför gamla staden, där nätverk syns under vattenytan.

Att utforma infrastruktur som en tjänsteplattform kräver alltid en analys av efterfrågan och förväntad servicenivå. Målet med detta projekt är fyrfaldigt, och återspeglas i namnen på projektets arbetspaket: Samhället, Kapacitet, Integration och Konstruktion. Resultaten kommer att bidra till att identifiera positiva konsekvenser för samhället och miljön av en precis fysisk och digital infrastruktur för elektriska och autonoma bilar.

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från förstudien konsolideras för att identifiera utmaningar och möjligheter till en omfattande integration av dedikerad infrastruktur för autonoma bilar. Det viktigaste resultatet är att avgöra om dessa resultat tyder på en bra grund för att fortsätta forskning och utredning i dedikerade infrastrukturer som en del av ett mobilitet-som-tjänstnätverk eller inte. Om resultatet är positivt, kan ett efterföljande demonstratorprojekt innefatta till exempel en biltillverkare som konstruerar ett lämpligt fordon eller anpassar en befintlig modell.

Planerat upplägg och genomförande

Förstudien koncentrerar sig på fyra huvudarbetspaket och ett arbetspaket för projektledning. Arbetspaketen kommer att köras parallellt med synkroniseringsmöte var annan vecka. Resultaten kommer att diskuteras under flera fysiska möten både i Göteborg och London och konsolideras för att ta fram en utvärdering om och i vilken utsträckning ytterligare forskning om dedikerad infrastruktur för AV behövs. Dessutom kommer projektet att bygga en referensgrupp för extern utvärdering och att underbygga moduler för framtidsprojekt.

Tidplan

Start 2018-06-01

Slut 2018-11-30

Projektansvarig

RISE Viktoria

Projektledare

Arwed Schmidt, arwed.schmidt@ri.se

Partners

CBI Betonginstitutet AB, Logistikcentrum Göteborg AB, PLP Architecture Ltd, RISE