Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

En illustration av återvinningscykeln med en cirkel indelad i fyra delar. Del ett är infrastrukturen i arbete, del två är infrastrukturen när den rivs, del tre det återvunna materialet i form av aggregat, del fyra det återvunna materialet som del av ny infrastruktur.

Projektet syftar till att undersöka vilken inverkan på det globala strukturella beteendet det medför att använda fraktioner av återvunnen betongkross i armerade betongkomponenter inom transportinfrastruktur. Inom projektet utförs experimentella försök både på materiell (mikro-, meso-) och strukturell (makro) nivå för att erhålla en fördjupad förståelse för de utvecklade kompositmaterialens mekaniska egenskaper.

Projektet avser att påvisa potentialen för ansvarsfull användning av materialresurser och en innovativ produktförädling jämfört med nuvarande användningen av betongkross som ett ”återvunnit material” genom att använda återvunnen betongkross i bärande betongelement. Resultaten kan också stödja den framtida utvecklingen av relevanta standarder relaterade till återvunnet betongmaterial i bärande betongkonstruktioner.

Tidplan

Start 2017-10-01

Slut 2019-09-30

Projektansvarig

RISE

Projektledare

Natalie Williams Portal, natalie.williamsportal@ri.se

Partners

RISE, Chalmers, Thomas Concrete Group

Publikationer och bakgrundsmaterial