Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering

Mål, syfte och förväntad nytta

Projektet syftar till att ge kommuner och andra byggherrar planerings- och beslutsstöd för en cirkulär masshantering. Kommuner och andra byggherrar ska, genom att inrätta MLC, kunna öka transportinfrastrukturens resurseffektivitet och minska klimat- och miljöpåverkan. Lösningen ger på så sätt ökad konkurrenskraft i byggprocessen. Lösningarna kan implementeras inom en snar framtid, är skalbara och möjliga att anpassa till olika miljöer.

Projektet har som mål att kunskap inom bygglogistik ska stödja utvecklingen av etablering av resurseffektiva masslogistikytor. Vidare ger projektet svar på möjligheter och hinder för hur en cirkulär masshantering på MLC kan gynna mer miljövänliga transportalternativ, såsom sjötransport, järnväg, elfordon och High Capacity Transport.

Den förväntade nyttan med projektet är att koldioxidutsläppen från de tunga transporterna kopplat till byggande har minskat med ca 30% och materialåteranvändandet med 40%. Förutsättningen för cirkulär masshantering kommer dock att variera beroende på lokala geologiska förhållandena. Effekten av cirkulär masshantering med över 75 % återvinningsgrad är möjlig i vissa områden.

Projektets behovsägare

Projektets behovsägare är Norrköping, Linköping och Uppsala kommun samt Trafikverket. Kommunerna har en central roll i omställning till ett mer energieffektivt transportsystem för massgods eftersom de besitter planmonopol och därav har en central roll i etableringen av tillfälliga logistikytor som möjliggör ökad återvinning och kortare transporter. Historiskt fanns sådana platser ofta nära byggandet men allt eftersom värdet på byggbar mark ökar desto längre bort har logistikytorna flyttats vilket genererar fler och längre tunga transporter.

Trafikverket är behovsägare genom att vara stora anläggningsbeställare som intierar och planerar projekten. Dessa har de en direkt påverkan på i form av upphandling och vad man väljer att lägga över på entreprenörernas ansvar.

Kopplar man dessa till vad som skett inom bygglogistikområdet så kan vi se att beställarna har gått in och tagit över ansvaret för bygglogistiken för att kunna behålla kontrollen över transportplaneringen i form av tider, rutter, och typ av fordon. Motsvarande utveckling är att förvänta inom masshanteringsområdet.

 

Planerade arbetspaket och förväntade leveranser

Projektet är organiserat kring fyra arbetspaket (AP)

  • AP1 Samverkans- och affärsmodeller
  • AP2 Plats och teknik för cirkulär produktion
  • AP3 Potential till uppskalning
  • AP4 Samarbete och spridning av resultat

Förväntade leveranser i projektet är:

  • Affärsmodeller och incitament för masslogistikcenter med medelstora städer som modell.
  • Totalkostnadsanalys för olika kombinationer av masshantering på MLC, inklusive uppgraderingsaktiviteter, mängder och transportsätt.
  • Storlek på lagringsytor utifrån kunskap om upptagningsområdets schaktmassor och behov av konstruktionsmaterial i närområdet.
  • Identifierade möjliga framtida metoder för godsöverflytt och koldioxidfria masstransporter som bör beforskas ytterligare för att vi ska nå målen 2045.
  • Skalbarhet och underlag för en implementeringsplan för Östergötland.
  • Olika fordonslösningar kopplat till MLC med fokus på elektrifiering och smart logistik

Tidplan

2021-03-31

2022-03-31

Projektansvarig

Ecoloop AB

Projektledare

Kristina Lundberg, Ecoloop, kristina.lundberg@ecoloop.se

Partners

Linköpings Universitet

Trafikverket

Linköpings kommun

Norrköpings kommun

Uppsala kommun

Logistikia

ABT bolaget

Sveriges Åkeriföretag

Publikationer och bakgrundsmaterial