Öppet hus med fokus på framtidens transportutmaningar

Fossilfria transporter, städer utan fordonstrafik och en järnväg man alltid kan lita på. Det var några av de förslag som deltagarna lyfte vid det öppna hus som InfraSweden2030 nyligen arrangerade i Stockholm.

Hur kommer transportinfrastrukturen att utvecklas under de närmaste 25 åren?

Så löd den övergripande frågan som diskuterades när InfraSweden2030 bjöd in till öppet hus den 22 mars. Närmare 60 åhörare fanns på plats i Näringslivets hus.

Fem män i kostym

Öppet hus 2018 tog plats på Näringslivets Hus i Stockholm

För att göra frågan så konkret som möjligt uppmanades deltagarna att gå in på en webbsida och göra inlägg om den framtida utvecklingen både när det gäller väg och järnväg. Och många tog chansen – här fördes bland annat idéer om en växande delningsekonomi för fordon som minskar trängsel, behovet av p-platser och underhållsbehov fram. Men också förslag på en infrastruktur on demand till rätt kostnad, en infrastruktur som är ständigt anpassad till nyttjarnas beteendeförändringar.

Flera inbjudna talare bjöd också på intressanta spaningar. Svante Hagman, ordförande i styrelsen för Sveriges Byggindustrier, poängterade att transportinfrastrukturen måste planeras utifrån de krav som både klimatomställningen och integrationen (ihop med IT-teknik) ställer. Han knöt också an till InfraSweden2030:s fem fokusområden.

– Om 25 år förväntar jag mig att transportinfrastrukturen är smart, hållbar och konkurrenskraftig, underströk Svante Hagman.

Lars Spångberg, biträdande underhållsdirektör på Trafikverket, berättade om den nationella plan för transportsystemet 2018-2029 som Trafikverket tagit fram. Planen innehåller bland annat satsningar på järnvägen som ska rustas upp, moderniseras och byggas ut. I arbetet med planen har Trafikverket utgått från regeringens direktiv, där sex prioriterade samhällsutmaningar tas upp:

  • omställningen till ett av världens första fossilfria välfärdsländer
  • investeringar för ett ökat bostadsbyggande
  • förbättra förutsättningarna för näringslivet
  • förstärka sysselsättningen i hela landet
  • ta höjd för och utnyttja digitaliseringens effekter och möjligheter
  • ett inkluderande samhälle

Lars Spångberg betonade också att en omfattande överflyttning av gods från vägtransporter till sjö och järnväg kräver åtgärder som ligger utanför den nationella planen.

Vid den avslutande paneldiskussion kom också flera förslag upp om hur företagen bör jobba för att öka sin konkurrenskraft. Bland annat nämndes ett ökat behov av att använda sig av demonstratorer och testbäddar i utvecklingsarbetet och ökad integration av 3D-modeller.

Ulf Håkansson pekar på en graf

Ulf Håkansson understryker behovet av transformativ innovation

Ulf Håkansson, chef för FoU hos Skanska, ansåg att branschens största utmaning var att få en balans mellan det långsiktiga och kortsiktiga arbetet. I dag går 99 procent av arbetet åt till att släcka bränder, det vill säga att agera snabbt på uppkomna situationer.

Camilla Byström, programchef för InfraSweden2030, sammanfattade arrangemanget med att vi i vår bransch har stort inflytande på hur framtidens transporter ska ske och har insikt om att innovationer måste ske för att klara av bygga både effektivt och klimatsmart

Text: YLVA CARLSSON

Foto: HÅKAN LINDGREN