I mars 2021 startade InfraSweden2030 ”Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor”. Nätverket hade sin andra träff den 26 maj, ett möte som var full av diskussioner kring klimatkrav vid upphandling.

Stefan Uppenberg från InfraSweden2030/WSP gjorde en utblick och visade exempel på hur olika krav kan se ut, vad som är på gång och betonade vikten av att börja någonstans.

”Lägg inte för mycket tid på att utveckla egna, perfekta, beräkningsmetoder och krav. Återanvänd goda exempel från andra och se till att komma igång, och fokusera på konkreta åtgärder som ger minskade utsläpp!”

Kristina Fägerskiöld från Helsingborg och Håkan Johansson från Göteborg berättade hur de arbetar med klimatkrav i upphandling. Därefter fick samtliga deltagare diskutera i mindre grupper hur de arbetar med krav i upphandling. Här återfanns ex redovisning av klimatdeklaration och att ställa frågor i upphandlingen om drivkrafter för att matcha behov med varandra. En mall – Miljökrav för entreprenörer – som tagits fram av Trafikverket används av flera.

Deltagarna delade även mängder med tips till varandra om vad som funkar och går mindre bra. Exempelvis tipsades om hur cirkulär upphandling kan gå till.

Läs mer om cirkulär upphandling här

Nu inleds arbetet inför nästa träff. En lista på konkreta utvecklingsområden ska arbetas fram utifrån insamlat material. För att vid nästa workshop, genom en gemensam prioritering, välja ut de områden som deltagarna tycker är mest angeläget att ta sig an. Därefter kommer vi att dela in oss i olika utvecklingsteam som kommer att arbeta vidare med ett dedikerat område.