För att lyckas med innovation räcker det inte med en fungerande teknik och/eller produkt. Det krävs bl a en fungerande affärsmodell, ett konsortium med rätt aktörer och ett team med rätt kompetenser och förmågor för att ta det hela vägen till innovation. Det var några av budskapen som våra nyaste innovationsprojekt i portföljen fick lära sig och diskutera under en innovationsworkshop.

 

InfraSweden2030 har under drygt ett och ett halvt år erbjudit innovationscoaching till programmets projekt i olika former. Lisa Johnsson är en av tre samverkans- och innovationsledare som är knutna till programmet.

– Ja, det stämmer. I programmet har vi två projektkonferenser om året. Den på hösten har fokus på att presentera projektresultat men den på våren ägnar vi åt att stödja projektet genom gruppcoaching. Temat för den senaste var projektens nuläge och utmaningar samt hur man bygger ett framgångsrikt innovationsteam. Vi erbjuder också individuell coaching till ett 15-tal projekt som vi ser har extra stor potential antingen utifrån innovationshöjd eller att de har potential att gå hela vägen till implementering. Sedan försöker vi självklart hjälpa alla som kontaktar oss, oavsett om man redan har finansiering eller om man ännu så länge bara har en idé och vill komma in med en ansökan.

Ett halvår efter projektstart erbjuds även alla nya projekt i programmet möjligheten att vara med i en innovationsworkshop. Hans Björkman, även han samverkans- och innovationsledare i programmet, ledde workshopen denna gång.

– I mötet deltog projektledare och medlemmar från tre projekt: iBridge, Smartflow och Byggautomation – Armering. Under mötet introducerade vi en modell för innovation som KTH Innovation utvecklat och använder när de stöttar startups. Även om alla våra aktörer inte är startups, är det viktigt att så tidigt som möjligt säkerställa att projekten inte glömmer bort viktiga delar i en innovationsprocess.

Lite förenklat visar KTH Innovation Readiness Index att man behöver arbeta med sex dimensioner för att nå hela vägen till innovation. Dessa är 1) Kund, 2) Team, 3) Affärsmodell, 4) IP-frågor, 5) Finansiering och 6) Teknik.

– Denna modell har vi sedan vidareutvecklat för att bättre passa våra projekt varpå vi lagt till ytterligare tre dimensioner, fortsätter Hans Björkman.

– Första dimensionen handlar om hållbarhet. InfraSweden2030 är ju ett innovationsprogram som ska bidra till omställningen av en klimatneutral transportinfrastruktur. Men hållbarhet är mycket mer än bara klimat, ekonomisk och social hållbarhet är också i vårt fokus. För oss är det viktigt att varje projekt funderar över vad hållbarhet betyder för dem, både under projekttiden och som en effekt av de innovationer de avser utveckla.

– Den andra dimensionen handlar om att driva innovation i samverkan. För att lösa utmaningar inom transportinfrastrukturen behövs alltid minst två aktörer och ofta betydligt fler än så. Det är också ett krav för att få finansiering från programmet. Därför tycker vi det är en viktig dimension att ha med. Det handlar bl a om att besvara frågor som: Vilka aktörer behövs för att nå hela vägen? Vilka är deras drivkrafter, möjligheter och begränsningar?

– Den sista dimensionen som vi adderat är regelverk. Transportinfrastrukturbranschen är full av regler som våra projekt behöver förhålla sig till. Inte alltför sällan är regelverken både föråldrade och detaljerade och skulle behöva uppdateras om de inte ska utgöra ett hinder för innovation. Tyvärr ser vi att många av våra projekt glömmer eller väljer att inte ta med den dimensionen, men det tar tid att ändra regelverk så det är angeläget att man lyfter upp dessa frågor så tidigt som möjligt i innovationsprocessen.

Under workshopen fick deltagarna reflektera kring modellen och beskriva status beträffande de olika dimensionerna. Peter Ekdahl, Ramböll, som är aktiv i projektet Smartflow, konstaterar att IP frågorna och framtida affärsmodell tycks vara ett gemensamt frågetecken i flera av våra projekt.

– Bra att vi fick möjlighet att belysa och diskutera det tidigt.

– Den viktiga frågan enligt min uppfattning är vem som har nytta av projekten. Först när den frågan är besvarad kan projekten få ordentlig fart, säger Lars Pettersson, Skanska, aktiv i projektet Byggautomation – Armering.

Gunnar Johansson, som arbetar i projektet iBridge konstaterar att det är bra med mer fokus på affärsmodeller och alla ekonomiska och juridiska frågeställningar som ligger där.

Enligt Fredrick Lekarp, vice programchef i InfraSweden2030, ser man tydligt hur pass viktigt det är att de olika innovationsdimensionerna kommer upp och diskuteras tidigt inom projekten.

– Vi ser att vi gör skillnad när vi arbetar aktivt med innovationscoaching. Det är viktigt att vi inom programmet fortsätter erbjuda sådana möjligheter till våra projekt. Vi provar oss fram hela tiden och försöker hitta nya former där vi kan stödja fler.

Hans Björkman fyller på:

– Ja, nu har vi till exempel inlett arbetet med Innovationsakademin som ska bli en samlingsplats och utbildningsplattform om innovation. Tanken är att den ska innehålla korta introduktionsfilmer till olika teman samt föreläsningsmaterial och metoder och verktyg vi använder när vi coachar projekten.

 

Text: Bodil Sandén