Nu publicerades rapporten till förstudien Plan Zero – Omställning till emissionsfria vägunderhållsentreprenörer!

För att Sverige skall kunna bidra till en minskad klimatpåverkan har regeringen i sitt klimatpolitiska ramverk angett att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045, samt att den svenska fordonsflottan skall vara fossil oberoende till 2030. Trafikverket har en ambition att minska klimatpåverkan som infrastrukturunderhåll ger upphov till. Trafikverket har utifrån det nationella klimatmålet satt upp ett långsiktigt mål om att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2040. Ett av delmålen är omställning till fossilfria drivmedel eller eldrift i alla entreprenaderna till 2030. Basunderhållsentreprenaderna, som kallas för Basunderhåll väg, och fordonsparken som används i dessa entreprenader kommer att omfattas av omställningen till klimatneutrala entreprenader. Fordonsparken som användes i basunderhållsentreprenaderna består av flera typer av fordonstyper och en av de fordonstyperna som står för koldioxidutsläppen är tunga dieseldrivna lastbilar. Dessa typer av tunga fordon används för vinterväghållning i första hand och för anda typer av anläggningsarbete i mindre omfattning.

Föreliggande rapport presenterar resultatet av en förstudie som syftar till att samla in kunskap om nödvändiga förutsättningar för omställning till utsläppsfria basunderhållsentreprenader genom användning av FCH2- vägunderhållsfordon (FCH2 – Fuel Cell and Hydrogen). Förstudien ger ett underlag som skapar förståelse för den värdekedjan som etableras för FCH2-underhållsfordon samt kartlägga värdekedjans olika aktörer, deras roller och ansvar. Förstudien kartlägger de specifika utmaningar som väghållarna (Trafikverket, och kommuner och enskilda väghållare) samt branschen i övrigt står inför i arbetet med att ställa om till utsläppsfria basunderhållsentreprenader.

Målet för förstudien är att utifrån ett värdekedjeperspektiv identifiera vilka olika intresse- och ansvarsområden som ingår i en emissionsfri basunderhållsentreprenad för att kunna förstå vilka delar i värdekedjan som behöver beforskas samt ge förslag på forsknings- och utvecklingsinsatser. För att uppnå målet att ställa om till utsläppsfria vägunderhållsentreprenader krävs det en omfattande systemomställning som inkluderar tekniska system, energiproduktions- och leveranssystem, affärsmodeller samt regelverk. I god tid före år 2030 behöver värdekedjan vara framtagen och på plats, samt dess olika delar verifierade och validerade. För närvarande har ingen part rådighet att lösa omställningen själv eftersom en ny värdekedja behöver skapas och etableras. De dominerade aktörerna behöver kliva fram samt gemensamt och metodiskt förbereda en etablering av en vätgasvärdekedja. Berörda aktörer behöver ges möjlighet att genom systemdemonstratorer säkerställa funktionsdugligheten både i sin del av värdekedjan och i de gemensamma delarna.

 

Läs rapporten