Sveriges övergripande mål om att till 2045 vara klimatneutrala innebär att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Det medför att utsläppen inom Sveriges gränser måste minska i de flesta branscher. Trafikverket har en ambition att minska klimatpåverkan som infrastrukturunderhåll ger upphov till. Trafikverket har utifrån det nationella klimatmålet satt upp ett långsiktigt mål om att infrastrukturen ska vara klimatneutral senast 2045.

På uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030 har ViaPM, Svevia och Umeå universitet i samarbete med Trafikverket genomfört förstudien Plan Zero i syftet att samla in kunskap om nödvändiga förutsättningar för omställning till emissionsfriavägunderhållsentreprenader genom användning av FCH2-vägunderhållsfordon (FCH2 – Fuel Cell and Hydrogen).

Målet är att utifrån ett värdekedjeperspektiv belysa anläggningsbranschens utmaningar inför introducering av vätgasdrivna tunga fordon för omställning till ett hållbart och klimatneutralt vägunderhåll. Förstudien påvisar och adresserar nödvändiga förutsättningar som bör skapas för att säkerställa övergången till vätgasdrivna tunga fordon för nollutsläpp i vägunderhållsverksamhet.

Förstudien kommer att ge programmet InfraSweden2030 det underlag som behövs för kontinuerlig förbättring av programmets inriktning och innehåll kopplat till klimatneutral transportinfrastruktur och hållbar infrastrukturunderhåll. Resultatet blir även en vägledning för utformning av framtida utlysningar.

Läs mer om Plan Zero

InfraSweden2030 arrangerar ett webbinarium i syfte att presentera resultatet för förstudien Plan Zero. Webbinariet äger rum 22 april kl 13:00-15:00.