Har du en projektidé men saknar en behovsägare som samarbetspartner? Österåkers kommun söker nu projekt för att testa innovativa lösningar som kan bidra till utveckling av transportifrastruktur i kommunen.

 

Österåkers kommun

Österåkers kommun är belägen i nordöstra Stockholmsregionen. Kommunen har en snabb befolkningstillväxt och har som mål i översiktsplanen att gå från dagens ca 48 000 invånare till runt 70 000 invånare 2040. Utbudet av kollektivtrafikslag i jämförelse med övriga regionen är dock begränsat med endast buss och Roslagsbanan. Nuvarande översiktsplan sträcker sig till 2040, men det regionala vägnätet för personbilar når sannolikt full kapacitet före dess, framförallt till de regionala kärnorna. Bussfiler kan eventuellt utöka kapaciteten, men den regionala kollektivtrafiken bedöms inte kunna svälja det ökade transportbehovet.  

Österåkers läge i regionen är känsligt för tillgången till de regionala kärnorna med en hög andel utpendling för arbete och svårt att konkurrera om företagsetableringar. Kommunen står inför att ta reda på hur mobilitets- och transportsituationen ser ut i Österåker år 2040 (och 2050) om översiktsplanens intentioner förverkligas, samt vid några alternativa framtidsscenarier. Kommunen behöver kunna föreslå strategier och åtgärder som kan ge den tillgänglighet som behövs för att nå vision och framtidsmål. Ökad tillgänglighet i trafiknätet går hand i hand med att utveckla lösningar för minskad klimatpåverkan då en övergång till en större andel som nyttjar det lokala och regionala kollektivtrafiknätet är nödvändigt för att behålla tillgänglighet i transportinfrastrukturen.  

·    Då bilberoendet är högt i kommunerna i nordöstra Stockholmsregionen behövs innovativa lösningar som visar på möjligheterna med kompletterande trafikslag och tydligt kommunicerar dessa till politik och allmänhet 

·    Nya samverkansformer för att finansiera och bygga cykelvägar 

Intresserad?

Kontakta InfraSweden2030s innovationsledare Lisa Johnsson eller Sandra Oliveira e Costa, hållbarhetssamordnare, Österåkers kommun