Fjorton nya projekt har fått stöd via InfraSweden2030

2018-års utlysning från Vinnova och InfraSweden2030, Lösningar för en resurseffektiv och hållbar transportinfrastruktur, hade högt söktryck. Hela budgeten på 20 miljoner kronor blev intecknad med stöd till 14 innovationsprojekt runtom i Sverige.

Projekten som fått stöd från utlysningen:

Big Bro 2.0

Detektion av spårskador i järnväg – Tågbaserade fältprov av prototyp

DMrail – Digitalisering av underhåll för en hållbar transportinfrastruktur

Effektivare underhåll av befintliga broar med digitala tvillingar

Utveckling av tätningskomponent/teknik för korrosionsskydd av bergbultar

Kvantifiering av barriäreffekter av transportinfrastruktur

Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur

LIVAR – Livslängdsoptimering av räler

Resurseffektivt koordinerat underhåll och förnyelse av gator och VA-ledningar – REKO

TACK – Tunnlar Automatisk spriCK Övervakning genom Maskininlärning

Tåginducerade vibrationer i byggnader – testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion

Ultraljudsmetod för tillståndskontroll av bergbultar i infrastrukturprojekt och gruvindustri

Wavebreaker – verifiering av innovativ bullerdämpare

FAS 3 & 4, Prognosstyrd dynamisk vintervägdrift

 

 

Alla projekt som fått stöd finns på Vinnovas webbsida, och bland våra projekt.

Nästa utlysning från InfraSweden2030 kommer omfatta minst 20 miljoner kronor och kommer grunda sig i programmets färdplan. Utlysningen öppnar i oktober 2019, och stänger i februari 2020.