InfraSweden har träffat Malin Gibrand, som arbetar i projektet Rikare Grannskap, för att få veta mer om projektets målsättning och kommande steg i arbetet:

Hej Malin, vad är syftet med projektet?

Rikare grannskap är ett projekt där vi undersöker hur nya mobilitetstjänster kan frigöra mark för stadsutveckling och bostadsbyggande på parkeringsytor i bildominerade bostadsområden från 1950-70-talet. Genom fallstudier i ett antal vanliga stadstyper har vi tagit fram stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar som visar hur parkeringsytor kan omvandlas och hur det kan bidra till ett mer hållbart resande, förbättrad boendemiljö och fler bostäder. Vi har också identifierat utmaningar och hinder för omvandling av parkeringsytor samt tagit fram strategier och verktyg för snabbare omställning.

Om projektet når hela vägen till innovation, vilka nyttor/effekter och värden kommer då skapas och för vem?

– Projektets fallstudier och tidigare erfarenheter visar att minst 20 % av parkeringsytan i bildominerande bostadsområden kan tas bort med enkla åtgärder, som reducering av överkapacitet, ökat samnyttjandet genom införande av tillståndsparkering, en justerad prissättning så att parkeringen bär sina kostnader samt införande av nya mobilitetslösningar. Med mer genomgripande förändringar skulle i många fall betydligt mer parkeringsyta omvandlas. Bilanvändning (och klimatpåverkan) skulle minska och mer yta skulle frigöras för annan markanvändning och kvaliteter som kommer boende till nytta, exempelvis bättre bostadsgårdar, mer grönska, tryggare boendemiljö, fler bostäder och bättre närservice och kollektivtrafik.

Vart står vi nu och vad är nästa steg?
– Vi ser behov att tillsammans med bostadsaktörer och kommuner pröva och utvärdera våra föreslagna verktyg som idag ligger i gränslandet eller helt utanför nuvarande praxis, riktlinjer och arbetssätt. På så vis kan nya normer sättas kring vad som är möjligt, egna erfarenheter av nya arbetssätt skapas och nya kunskaper erhållas som kan nyttjas inför framtagande av riktlinjer och policys som främjar omställningen av parkeringsytor inom befintligt bostadsbestånd.