Digitalisering, är en förutsättning för att anläggningsbranschen ska kunna skapa en  samhällsekonomiskt lönsam och hållbar svensk transportinfrastruktur.

Världen rör sig i en ny industriell tid där digitalisering omvandlar samhället i område efter område. Vi talar om den fjärde industriella revolutionen eller Industri 4.0. Digitalisering möjliggör innovation, effektivisering, automation och artificiell intelligens som förändrar transportsystemen och blir en förutsättning för samhällets högt ställda krav på framtida transportinfrastrukturer.

Dessutom handlar det om svensk framtida konkurrenskraft, inte bara vad gäller tillgången till
transportlösningar utan även för företag verksamma i anläggningsbranschen och dess möjlighet att exportera sin kunskap och ta marknadsandelar i andra länder.

Sveriges väg- och järnvägsnät tillhör de mest avgörande resurserna för välstånd och framtida tillväxt. Sveriges transportpolitiska mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Ur användarperspektiv handlar det om en hållbar och tillgänglig infrastruktur som håller hög servicenivå.

Projektet Digital [AI] Journey försöker skapa insikt i hur behovsägare och svensk anläggningsindustri tillsammans kan höja produktiviteten samt bidra till ökad klimatneutralitet
genom ett effektivare utnyttjande av alla resurser inom infrastrukturens ekosystem och livscykel.

Projektet har genomförts i samverkan mellan InfraSweden2030 och Blue Institute.