Kommunikation för att stödja implementering

Kommunikation för att stödja implementering

Kommunikation för att stödja implementering InfraSweden2030s övergripande mål är att stödja innovation som kan bidra till en klimatneutral transportinfrastruktursektor. Viktiga mål för programmets kommunikation handlar om att föra ut programmets budskap (mål,...
Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

Internationella aktiviteter för InfraSweden2030

Internationella aktiviteter för InfraSweden2030 InfraSweden2030 har sedan starten 2015 haft ett tydligt nationellt fokus med ett primärt syfte att kraftsamla inom den svenska transportinfrastruktursektorn. I takt med att programmets verksamhet utvecklats med alltfler...
InfraAwards 2022

InfraAwards 2022

InfraAwards 2022 InfraSweden2030 har det specifika uppdraget att genom olika projekt och aktiviteter skapa innovationer som bidrar till utveckling av transportinfrastrukturområdet. Ett led i detta är att arrangera innovationstävlingar för att stimulera...
Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor Syftet med projektet är att genom beställarnätverk utveckla kunskap och beställarkraft vad gäller att beställa nya lösningar som är i linje med klimatkrav och på så sätt öka möjligheterna att innovation inom...
Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation

Infra 4.0 – Branschgemensam Digital Transformation En plattform för lösningsinriktad dialog mellan aktörerna i transportinfrastrukturens ekosystem. Målet är att handfast och konkret öka produktivitet, konkurrenskraft och minska klimatpåverkan. Genom att dela...