Wavebreaker – verifiering av innovativ bullerdämpare

Projektet vill verifiera den bullerdämpande effekten av en ny innovativ dämpare för bullerskärmar gällande tågbuller. Produkten, som heter Wavebreaker, är patentsökt i december 2018 och kommer att erbjuda helt ny teknik på bullerdämpningsmarknaden med positiva ekonomiska, miljömässiga och sociala effekter. Den accelererande urbaniseringen, som är ett globalt fenomen, ställer höga krav på utbyggnad av kommunikationer och bostäder. Detta leder till allt större behov av hållbara lösningar för att upprätthålla goda ljudmiljöer till lägre kostnader.

Projektets syfte är att verifiera Wavebreakers bullerdämpande effekt i pilotprojekt, som ett fältprov med akustiska mätningar, tillsammans med slutkunder. Arbetet ska ge råd om hur resultatet ska användas i befintliga beräkningsmodeller för buller så att produkten kan rekommenderas och lösa bullerutmaningar i framtida infrastrukturprojekt och befintliga miljöer.

Projektet kopplar direkt till fokusområdet Konstruktionslösningar och byggmetoder för en hållbar och säker transportinfrastruktur genom att produkten kommer att erbjuda en alternativ bullerdämpande lösning till lägre kostnader för samhället.

Trafikverket säger i sin nationella plan 2018-2029 att >2 miljoner människor är utsatta för buller över riktvärden idag. Det är ett känt faktum att det finns bevisade hälsoeffekter av buller, bl.a. ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar. WHO rapporterade tidigare i år att 10 000 människor/år dör en för tidig död i Europa pga trafikbuller. Wavebreaker kommer att innebära bättre ljudmiljö för människor, och därmed bättre folkhälsa, samt möjliggöra en hållbar utveckling av kommunikationer nära bostäder.

Bullerskärmar är den vanligaste metoden för bullerskydd och har i flera decennier konstruerats och byggts på samma sätt. Wavebreakers teknik innebär nya möjligheter att dämpa buller. Projektet ska genom akustiska fältprov hos slutkund verifiera dämpningen av Wavebreaker för tågbuller främst, men även vägbuller. Det görs genom mätning av insättningsdämpning på befintliga bullerskärmar. Mätningarna kommer att resultera rapport om förbättring av skärmverkan av produkten samt i instruktioner om hur resultaten ska implementeras i aktuella beräkningsmodeller för buller. Mottagare av resultaten är beställare/ägare/förvaltare, järnvägsentreprenörer samt konsulter inom akustik och buller.

Tidplan

Start 2019-04-11

Slut 2021-06-30

Projektansvarig

Wavebreaker AB

Projektledare

Tony Johansson, tony@wavebreakerab.se

Partners

Wavebreaker AB, RISE, Region Stockholm