Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

Syftet med projektet är att utveckla och demonstrera processer och en teknisk lösning för att möjliggöra automatiserade, effektiva och öppna informationsflöden rörande data om transportinfrastruktur. Det ger ökade möjligheter till gemensamt utnyttjande av data i ett generellt, utbyggbart koncept baserat på etablerade standarder och modeller. Därmed vill vi påvisa ekonomisk nytta, effektivitets-, kvalitets- och hållbarhetsvinster för intressenter som hanterar infrastrukturdata.

Bakgrunden är att det görs stora ansträngningar och investeringar hos infrastrukturägare för att samla data om befintlig anläggning och dess tillstånd och införa BIM-teknologi (BIM=Building Information Model) i om- och nybyggnadsprojekt. Infrastruktur är ett komplext område som omfattar många olika discipliner och specialiteter vilket även återspeglas i de data som krävs. Projektet vill genom användning av befintliga standarder, gemensamma klassifikationssystem och modern teknologi, t ex den semantiska webben, få till stånd ett obrutet, effektivt och i största möjliga mån automatiserat dataflöde mellan leverantörer inom olika discipliner och beställare/infrastrukturägare under alla faser av livscykeln. Oavsett om dataflödet avser inventering av befintlig anläggning eller om- och nybyggnadsprojekt ska data kunna sammanlänkas, berikas, beskrivas och vid behov transformeras så att data kommer till maximal nytta vid användning, t ex för förvaltning och drift i ett anläggningsregister.

Lösningen som tas fram av projektet ska tjäna som en informationsmäklare mellan aktörerna i dessa processer för att möjliggöra att kvalitetssäkrade och väl beskrivna data finns tillgängliga vid rätt tid enligt efterfrågad struktur. Teknikföretagen Triona, Trimble och Ramboll liksom branschbolaget Svensk Byggtjänst har tjänster och produkter för hantering av infrastrukturdata i dessa processer och har med sin expertkompetens medverkat i ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt inom området.

Projektets behovsägare är Trafikverket och Statens Vegvesen, som är två av de största infrastrukturägarna i Norden och har därmed djup kunskap om nuläge, behov och nyttovärden inom området.

Tidplan

Start 2020-09-01

Slut 2021-12-31

Projektansvarig

Triona AB

Projektledare

Håkan Blomgren, hakan.blomgren@triona.se

Partners

Trimble Solutions Gothenburg AB, Ramboll Sweden AB, Trafikverket, Statens Vegvesen, Svensk Byggtjänst