Vilka lösningar finns för att påskynda implementering av klimatsmarta material, metoder occh processer i anläggningsbranschen?

I detta arbete har vi kommit fram till ett antal möjliga lösningar och förslag som vi tar vidare in i InfraSwedens kommande programperiod, i kommande utlysningar och enskilda projekt. Bland resultatet finns lösningar på såväl systemnivå som organisationsnivå och marknadsnivå.

  1. Sprida referenscase som validerar beständighet och kvalitet hos en ny lösning i bygg – och anläggningsprojekt. Detta har InfraSweden påbörjat inom ramen för Beställarnätverk för klimatneutral anläggningssektor och onepagers.
  2. Identifiera och uppdatera informationskällor som är relevanta för de mest betydande klimatförbättrande åtgärderna.
  3. Förbättrade incitamentsmodeller för minskad klimatpåverkan för projektledare och övriga delar av organisationen i anläggningsprojekt. Här vill InfraSweden2030 och Mistra Carbon Exit gärna se enskilda/strategiska projekt och/eller innovationsprojekt finansierade via utlysningar som fokuserar på att utveckla modeller för ökade incitament för projektledare, och övriga delar av organisationen i anläggningsprojekt, för att minska klimatpåverkan från projekt.

Studien har genomförts av WSP som enskilt projekt inom InfraSweden2030.

Läs hela rapporten

Publikationer och bakgrundsmaterial

Presentation från resultatkonferensen 2022