Halkfria vägar – Utveckling av uppvärmda cykelbanor med geoenergi

Uppvärmda snabbcykelbanor bedöms ha stor potential i våra större städer utifrån den utveckling som pågår att överföra persontrafik från bil till cykel. I sammanhanget är säkerhetsaspekten närmast avgörande. För närvarande ökar cykelolyckorna till följd av bl.a. halka och uppvärmning är en metod att hantera detta.

Genom halkbekämpning av cykelbanor och kritiska avsnitt i vägsystemet med geoenergi som inlagras sommartid ökar säkerhet och framkomlighet genom klimatanpassad resursanvändning. En viktig komponent att utveckla i detta system är värmeöverföringen till vägytan. Ett ytligt slangsystem läggs i beläggningen. Systemet och beläggningen måste optimeras tillsammans utifrån läggningsteknik, värmeöverföring och underhåll.

Test av förläggning av slang i beläggning kommer att genomföras dels som fältprov, dels som labförsök. Fältprov syftar till att utveckla läggningsteknik och beläggning i såväl ny som befintlig beläggning. Bl.a. kontakt slang-asfalt, värmetålighet, hållfasthet studeras. Verifiering vid Trafikverkets testbädd. Genom säkrare och ökad cykling samt utnyttjande av geoenergi är projektet ett stöd för utveckling av klimatneutral infrastruktur. Genom aktiv användning av meteorologiska data för styrning av väguppvärmningen kan energianvändningen optimeras – integrerade infrastrukturnätverk. Koncept för läggning av slangsystem i asfaltbeläggning är exempel på Konstruktionslösningar och byggmetoder för en hållbar och säker infrastruktur. Uppvärmning av väg kan med utgöra en planeringsförutsättning och därmed bidra till Ökad produktivitet av transportinfrastruktur för bättre samhällsnytta. Genom styrning av uppvärmning via mätsystem i beläggning eller via infrateknik är systemet ett exempel på tillståndsbedömning och drift och underhållsmetoder.

Tidplan

Start 2017-06-10

Slut 2019-12-31

Projektansvarig

Peab Asfalt AB

Projektledare

Mats Wendel, Mats.Wendel@peab.se

Publikationer och bakgrundsmaterial