Forskningsfront transportinfrastruktur – Fördjupningsstudie om InfraSweden2030:s fokusområden

Syftet med projektet är att förbättra utvecklingsramarna och underlätta arbetet inom fokusgrupperna för InfraSweden2030 genom en fördjupningsstudie av programmets fokusområden. Målet med projektet är att för varje fokusområde ta fram en tydligare beskrivning av ämnesområdet, de senaste FoI-fronterna och viktigaste delområden som också ska beskrivas var för sig.

Tidplan

Start 2017-08-01

Slut 2018-02-28

Projektansvarig

KTH

Projektledare

Johan Silfwerbrand, johan.silfwerbrand@byv.kth.se

Partners

CBI Betonginstitutet AB, NCC Sverige AB, Peab anlägging AB, Skanska AB, Sveriges Byggindustrier