Fördjupad behovsanalys test- och innovationscenter för järnväg, RTIC

Järnvägsklustret har i tidigare studier identifierat låg grad av innovationer i branschen. Förklaringarna ligger bland annat i svårigheter att genomföra tester i verklig miljö samt ovana bland SME´s att arbeta tillsammans med kunder och akademien för att utveckla nya lösningar.

Syftet med projektet är att genom en fördjupad analys av behoven i samverkan med intressenter säkra att genomförande av RTIC är behovsstyrd och hållbar ur ett affärsmässigt perspektiv.

Nyttan för InfraSweden2030 ligger i att ett Railway Test  & Innovation Center möjliggör både arenor för samverkan som leder till innovationer i branschen samt att de nya lösningarna snabbare kan nå ut till användarna genom att tester möjliggörs.

Tidplan

Start 2016-12-01

Slut 2017-09-29

Projektansvarig

Järnvägsklustret

Projektledare

Peter Östman, peter.ostman@jarnvagsklustret.se

Publikationer och bakgrundsmaterial