Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Gröna siffror och bokstäver mot svart bakgrund

Den spårbundna infrastrukturen är i ständigt behov av att förbättra möjligheterna att förutsäga underhållsbehov, statutsövervakning och optimera driften över järnvägsnätet, både nationellt och internationellt. Ett intresseområde som Trafikverket har är slitage vid växelpassager som står för en betydande del av underhållskostnaderna. Ytterligare ett intresseområde är att löpande kunna använda mätdata från spåren för att bättre detektera avvikelser eller annan påverkan av spåret för att kunna planera olika insatser.

Syfte, mål och effekter

Med löpande insamling av mätdata med hög kvalitet kan en detaljerad digital spårprofil på varje sektion av spåranläggningen moduleras. Den digitala spårprofilen kan även användas för att optimera energiåtgången och lastkapaciteten för dragfordon utifrån de lokala förutsättningarna. Syftet är att verifiera mätunderlagen och utnyttja ny teknik på ett innovativt sätt för att kombinera energibesparing, status/underhållsövervakning på befintlig infrastruktur.

Genomförande och förväntade resultat

Projektet bygger på datainsamling och validering av mätdata från EcoBoggie genom att parallella system kommer att installeras och användas som mätreferens, framför allt när det gäller positionering. Förstudien kommer att visa på den noggrannhet och de möjligheterna som det nya systemet kommer att ge jämfört med det befintliga. Förstudien kommer även att ligga till grund för nästa planerade steg i arbetet som är ett större FOI projekt.

Tidplan

Start 2018-05-31

Slut 2018-11-31

Projektansvarig

RISE

Projektledare

Henrik Linnarsson, henrik.linnarsson@ri.se

Partners

RISE, TXG

Publikationer och bakgrundsmaterial