Bifrost – Bimodulär formbar robust träbro

Mål, syfte och förväntad nytta

Syftet med projektet är att vidareutveckla InfraLighter Awards vinnande konceptet, Bifrost, från ett tekniskt och arkitektoniskt perspektiv. Bifrost är en innovativ gång- och cykelbro, volymmässigt konstruerad till över 90% i naturens lättaste konstruktionsmaterial, trä. Det ger en bro med 40 m spännvidd, en vikt på under 20 ton, dvs. ca 200 kg/kvm. Brons låga vikt gör även angöringen extremt flexibel, grundläggningen kommer att ha en liten klimatpåverkan och kan utgöras av t.ex. gamla befintliga landfästen, naturstensblock eller gabioner av återvunnen sprängsten.

Projektets förväntade effekter bidrar till en hållbar transportinfrastruktur som stödjer omställningen till Agenda 2030 genom att bron byggs huvudsakligen av förnybara och återanvändbara material. De förslagna innovationer som utvecklas inom projektet främjar en ekologisk och ekonomisk hållbar transportinfrastruktur som bidrar till klimatneutrala transporter. Det modulära konceptet med enkelt uppförande, reparation och demontering gör konceptet anpassningsbart till oväntade och radikala förändringar och ökar infrastruktursystemets resiliens och robusthet.

Planerade arbetspaket  och förväntade leveranser

Projektet består av 3 parallella arbetspaket (AP):  AP1 – Gestaltning, estetik och beständighet; AP2 – Konstruktion och bärighet; AP3 – Administration, kommunikation och marknadsföring.Projektets resultat blir leveranser i form av konceptbilder, konceptbeskrivningar, bärighetsberekningar, arbetsrapporter, projektworkshop och webbinnehåll. Spridningen av resultaten kommer även innefatta en vetenskaplig och en populärvetenskaplig artikel, samt presentationer på konferenser.

Tidplan

Start

2023-03-01

Slut

2023-12-31

Projektansvarig

Stockholms stad Trafikkontoret

Projektledare

Daniel Honfi, Stockholms stad Trafikkontoret, daniel.honfi@stokcholm.se, 08-508 26 283