Material, konstruktionslösningar och byggmetoder

Området omfattar allt från utveckling av innovativa och funktionella material till konstruktionslösningar och byggmetoder. Gemensamt är målet att bygga en klimatneutral, hållbar och resilient transportinfrastruktur. 

 

Arbetet i fokusområdet leds av Beatrice Hällås.

 

Projekt i fokusområdet

Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning

Byggnation, funktion och uppföljning av multifunktionella konstruktioner för klimatanpassning

Genomsläpplig asfalt för skyfall

Genomsläpplig asfalt för skyfall

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor – Fas 2

Beställarnätverk för en klimatneutral anläggningssektor – Fas 2

Digital geoteknisk förvaltningsplattform

Digital geoteknisk förvaltningsplattform

Klimatneutrala anläggningsprojekt –vad är det?

Klimatneutrala anläggningsprojekt –vad är det?

Botniabanan, Artificiell Frysning av Finkornig Jord

Botniabanan, Artificiell Frysning av Finkornig Jord

Hur störta ”omständigheternas diktatur” i infrastrukturbranschen?

Hur störta ”omständigheternas diktatur” i infrastrukturbranschen?

Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager

Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager

Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor

Förenklad och hållbar cykelbanedesign utanför stadskärnor

Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur

Biobaserad asfalt för hållbar infrastruktur

Byggautomation – armering

Byggautomation – armering

Är Nye Veier något för Sverige?

Är Nye Veier något för Sverige?

InfraAwards 2022

InfraAwards 2022

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

Mot en klimatneutralt och resurseffektiv markstabilisering tillsatsmedel

ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

ReRail – Nytt resurseffektivt rälssystem

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Biobaserade trafikskyltar för en hållbar trafikmiljö

Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering

Affärslogik – klimat och resurseffektiva logiksystem för masshantering

Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

Smart flöde av tillgångsinformation för transportinfrastrukturen (SmartFlow)

Mätbara klimatkrav i upphandling för ett hållbart byggande – fokus anläggningsmaskiner

Mätbara klimatkrav i upphandling för ett hållbart byggande – fokus anläggningsmaskiner

Dynamisk optimering för utveckling av klimatneutrala betongkonstruktioner

Dynamisk optimering för utveckling av klimatneutrala betongkonstruktioner

Wavebreaker – verifiering av innovativ bullerdämpare

Wavebreaker – verifiering av innovativ bullerdämpare

Tåginducerade vibrationer i byggnader – testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion

Tåginducerade vibrationer i byggnader – testfundament för utvärdering av jord-struktur interaktion

Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur

Körbarhetsanalyser i tågsimulator ger möjlighet att i förväg prova infrastruktur

Förbättrad metod för paltning av bergbult

Förbättrad metod för paltning av bergbult

Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

Kvalitetskontroll av markstabilisering med elektrisk resistivitetstomografi

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Förutsättningar för körbarhetsanalyser i tågsimulator

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Kalcinerade leror i framtida bindemedel för hållbara betonginfrastraktur

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Nya beläggningar för halkfria cykelvägar ur ett helhetsperspektiv

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Digitalisering och optimering av spårinfrastruktur

Modellering korrosion i nya typer av betong

Modellering korrosion i nya typer av betong

Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

Stärkt social hållbarhet och resurseffektivitet under byggskedet i stadsutvecklingsprojekt

DigiRoad – Simulering av utläggning och packning av obundna material i vägproduktion

DigiRoad – Simulering av utläggning och packning av obundna material i vägproduktion

Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber

Kvalitetskontroll av markstabilisering genom seismisk mätning med optisk fiber

Södra Cykelstambanan

Södra Cykelstambanan

Smart cement för nya övervakningssystem

Smart cement för nya övervakningssystem

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

Återvunnen betongkross i klimatneutrala konstruktioner inom transportinfrastruktur

UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen

UHPC som underhåll och reparationsmaterial för ökad hållbarhet av transportinfrastrukturen

Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet

Effektivisering av processer och materialflöden i infrastrukturprojekt en testbädd inom projektet

Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation i Äspölaboratoriet

Testbädd för bergteknisk utveckling och innovation i Äspölaboratoriet

Övriga fokusområden i InfraSweden

Klimatneutral transportinfrastruktur
Uppkopplad Transportinfrastruktur
Ökad produktivitet av infrastruktur
Tillståndsbedömning, drift & underhåll