Internationaliseringsbidrag för att utveckla hållbar transportinfrastruktur

Med detta erbjudande vill InfraSweden stödja svenska aktörers internationella aktiviteter i linje med programmets fokus och målsättningar inom området hållbar transportinfrastruktur.

Det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden har i uppgift att stödja konkurrenskraftiga innovationer som bidrar till hållbar utveckling av transportinfrastruktursystemet. Programmet ska samtidigt bidra till förnyelse och utveckling av transportinfrastruktursektorn och stödja svensk konkurrenskraft. Ett led i detta arbete är att stödja internationellt samarbete och utväxling av innovationer, kunskap och erfarenheter.

 

Vad kan ni söka för?

Inom ramen för detta erbjudande kan planeringsbidrag sökas inför internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa. Det planerade arbetet ska beskrivas i form av ett projektförslag – Planeringsprojekt.

 

Vem kan söka?

Erbjudandet vänder sig till svenska organisationer, eller utländska organisationer med filial eller driftställe i Sverige, som vill söka planeringsbidrag inför internationella projektansökningar, till exempel inom Horisont Europa

 

Hur mycket kan ni söka?

Max 300 000 kronor per planeringsprojekt kan sökas för en projekttid på maximalt nio månader. Utlysningens totala budget är ca 1,5 miljoner kronor. Erbjudandet innebär finansiering av upp till 70 procent av ett projekts stödberättigande kostnader. Resterande del ska täckas genom medfinansiering, dvs. projektparternas egenfinansiering samt medfinansiering från andra finansiärer än Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Utländska organisationer utan filial eller driftställe i Sverige är inte berättigade till bidrag men kan bidra till projektets medfinansiering.

 

Viktiga datum

Öppningsdatum: 1 mars 2024

Brytdatum för inskickad ansökan till InfraSwedens programkontor

  • Ansökningsperiod 1: 31 mars 2024
  • Ansökningsperiod 2: 15 maj 2024
  • Ansökningsperiod 3: 17 oktober 2024

Beslutdatum: Fortlöpande

Projektstart tidigast: Vinnovas beslutsdatum

Projektstart senast: Enligt överenskommelse med InfraSwedens programkontor

 

Ansökningsprocessen i korthet

Det planerade arbetet ska beskrivas i form av ett projektförslag – Planeringsprojekt – och skickas till InfraSwedens programkontor som för dialog med sökanden samt gör en relevansbedömning.

Vid rekommendation från programkontoret får formell ansökan skickas till Vinnova som bedömer ansökan och fattar beslut. Bedömning görs utifrån de formella villkoren och bedömningskriterierna.

 

Beskrivning av erbjudandet och ansökningsmallar

Här kan ni ladda ner fullständig beskrivning av erbjudandet samt ansökningsmallar.