InfraSwedens beställarnätverk genomförde ett studiebesök i Skellefteå den 30 -31 maj. Temat för besöket var ”Sveriges mest hållbara anläggningsprojekt”.

Tveklöst var det tre projekt med mycket höga hållbarhetsambitioner och goda resultat vi fick lära oss om. Vi studerade Skellefteås pågående projekt i Hammarängen och Bergsbyn samt Port of Skellefteå. Frågor rörande upphandlings- och samverkansformer, masshantering, elektrifiering, underhåll och avfallshantering diskuterades.

Vad kan vi lära av dessa projekt? Här är fyra lärdomar:

  • Beställarens vision och vilja att finna hållbara lösningar måste vara tydlig och uttalad.
  • Upphandlingar kan fokusera på annat än pris och bör kanske ofta göra det. Ett sätt är att ange priset i förväg och att göra utvärderingen utifrån kriterier rörande organisation och hållbarhet. Detta kan kombineras med incitamentsmodeller knutna till hållbarhetsvinster och ekonomiska besparingar.
  • Partnering – det går att skapa kontrakt som bygger på att upphandlare och entreprenör har gemensamma mål, att ”alla parter kan vinna”. Här är också gemensamma överenskommelser om nära samverkan i projektets alla faser en viktig framgångsfaktor.
  • Entreprenörernas kunskaper samt vision och vilja att finna hållbara lösningar är av avgörande betydelse för att innovationer ska komma till stånd under arbetet.

Annan viktig, och glädjande, lärdom är att man inte behöver vara en jättelik aktör för att kunna driva ett hållbarhetsarbete med höga ambitioner! I vårt beställarnätverk kommer våra deltagare och medverkande att fortsätta att dela med sig av idéer och erfarenheter för att inspirera varandra!

Läs mer om beställarnätverket